Laguage

Study in Japan Global Network Project in ASEAN

STUDY IN JAPAN

Steps

  • ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຈະເຂົ້າສຶກສາລະບົບການສຶກສາຊັ້ນສູງຕ້ອງໄດ້ສຳເລັດການສຶກສາລະບົບ 12 ປີ.
  • ຜູ້ທີ່ມີການສຶກສາໃນລະບົບຕ່ຳກວ່າ 12 ປີ ກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງສຳເລັດຫຼັກສູດກຽມມະຫາວິທະຍາໄລ 1 ປີ ຫຼື 2 ປີ ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າການສຶກສາຊັ້ນສູງ.

STEP

Q & A

ກະລຸນາບອກຂ້ອຍກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຂອງການເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລ

ກວດສອບຂໍ້ກຳນົດໃນການຮັບສະໝັກ, ສ້າງໂຄງຮ່າງບົດຄົ້ນຄ້ວາ, ແລະ ຢືນຢັນເອກະສານທີ່ຕ້ອງໄດ້ສົ່ງ. ໂດຍທົ່ວໄປ,ເຈົ້າຕ້ອງຊອກຫາອາຈານສອນເອງ. ບາງສະຖາບັນກຳນົດໃຫ້ເຈົ້າຕ້ອງຍອມຮັບຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການກ່ອນການສະໝັກ, ສະນັ້ນ ກະລຸນາຢືນຢັນສິ່ງນີ້ກັບສະຖາບັນທີ່ທ່ານເລືອກໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/know-schools/graduate-school/

ຈະຄົ້ນຫາ ແລະ ຢັ້ງຢືນໄລຍະເວລາການສະໝັກ, ເອກະສານທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ການສອບເສັງເຂົ້າໄດ້ແນວໃດ?

ລາຍລະອຽດຂອງຂັ້ນຕອນການສະໝັກ ແລະ ການສອບເສັງເຂົ້າສາມາດເບິ່ງໄດ້ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງໂຮງຮຽນ ຫຼື ຄຳແນະນຳການເຂົ້າຮຽນ. ເມື່ອທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈເລືອກໂຮງຮຽນແລ້ວ, ໃຫ້ກວດສອບເບິ່ງໃນເວັບໄຊທ໌້ ຫຼື ຄຳແນະນຳການເຂົ້າຮຽນ.

JLPT? EJU?

ການສອບເສັງວັດແທກລະດັບພາສາຍີ່ປຸ່ນ (JLPT) ຖືກອອກແບບເພື່ອປະເມີນແລະຮັບຮອງຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເວົ້າພາສາຍີ່ປຸ່ນເປັນພາສາແມ່. ການສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລຍີ່ປຸ່ນສຳລັບນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ (EJU) ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອປະເມີນວ່ານັກສຶກສາຕ່າງປະເທດຜູ້ໃດທີ່ຕ້ອງລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນໃນລະດັບປະລິນຍາຕີທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫຼື ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງອື່ນໆໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ມີທັກສະດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຄວາມສາມາດພື້ນຖານທາງວິຊາການທີ່ຈຳເປັນໃນການສຶກສາຫຼືບໍ່ຢູ່ໃນສະຖາບັນຂອງຍີ່ປຸ່ນເຫຼົ່ານີ້.
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/examination/

[ການສຶກສາຕໍ່ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ] "(ສະຖາບັນບໍລິຫານອິດສະຫຼະ - ອົງການບໍລິການນັກສຶກສາຍີ່ປຸ່ນ)"

FAQ (JASSO)