Laguage

Study in Japan Global Network Project in ASEAN

STUDY IN JAPAN

Scholarship

ມີທຶນການສຶກສາທີ່ຫລາກຫລາຍເພື່ອສະໜັບສະໜູນນັກສຶກຕ່າງປະເທດດ້ານການເງິນ.
ທຶນການສຶກສາທີ່ສາມາດສະໝັກກ່ອນເຂົ້າຮຽນແມ່ນມີຈຳກັດ, ແຕ່ວ່າທຶນການສຶກສາຈຳນວນໜຶ່ງສາມາດສະໝັກໄດ້ຫຼັງຈາກເຂົ້າຮຽນ.
ເງື່ອນໄຂການສະໝັກ ແລະ ຈຳນວນເງິນແມ່ນຈະຂຶ້ນກັບປະເພດຂອງທຶນການສຶກສາ.

  • ທຶນການສຶກສາຂອງລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ (MEXT)
  • ທຶນການສຶກສາຂອງອົງການບໍລິການນັກສຶກສາປະເທດຍີ່ປຸ່ນ(JASSO)
  • ທຶນການສຶກສາຂອງລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນແລະອົງການຈັດຕັ້ງເອກະຊົນ
  • ທຶນການສຶກສາໃນມະຫາວິທະຍາໄລ, ລະບົບການຍົກເວັ້ນຄ່າຮຽນຫຼືການຫຼຸດຄ່າຮຽນ

ທຶນການສຶກສາສຳລັບນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (JASSO)
ຊອກຫາທຶນການສຶກສາໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ລະບົບການຫຼຸດຄ່າຮຽນ/ຍົກເວັ້ນຄ່າຮຽນ(JASSO)
ຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທຶນການສຶກສາ (ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອການສຶກສາປະເທດຍີ່ປຸ່ນ)