Laguage

Global Network Project to Promote Study in Japan(ASEAN Regional Office) 

EXPERIENCE IN JAPAN

Student Voice

BichTran

Nationality

Vietnam

University/Institution Name

Okayama University

Department/Faculty

Graduate school of Humanities and Social sciences

Period of study abroad

Sep 2015 to March 2025

What did you do before studying in Japan?

High school student

Why did you choose to study in Japan?

(English)
When I started studying Japanese in Vietnam, I learned about this country for the first time. I thought that Japan was a country with a unique culture. When I got better at Japanese, I also watched Japanese anime. And the anime "chibimaruko chan" taught me a lot about Japanese education. Japanese schools and society nurture the children not only abilities and skills but also humanity through activities outside of school. That's why I studied Japanese with a feeling of excitement every day, wondered how Japan was really like and dreamed of studying in Japan someday.

(Vietnamese)
Khi tôi bắt đầu học tiếng Nhật ở Việt Nam, cũng là lần đầu tiên tôi biết về đất nước này. Tôi nghĩ rằng Nhật Bản là một đất nước có nền văn hóa độc đáo. Khi tôi giỏi tiếng Nhật hơn, tôi cũng xem phim hoạt hình Nhật Bản. Và anime "chibimaruko chan" đã dạy tôi rất nhiều điều về giáo dục Nhật Bản. Nhà trường và xã hội Nhật Bản nuôi dưỡng trẻ em không chỉ khả năng, kỹ năng mà còn cả nhân cách thông qua các hoạt động bên ngoài trường học. Chính vì vậy tôi đã học tiếng Nhật với tâm thế hào hứng mỗi ngày, tự hỏi Nhật Bản thực sự như thế nào và ước mơ một ngày nào đó được sang Nhật du học.

How did you prepare for studying in Japan?

(English)
Firstly, I studied Japanese and English as much as I could before i came to japan. The second one I prepared is Japanese cultural understanding. My country and Japan have very different cultures, so I had to look into the Japanese culture as well. The 3rd one is a Plan for studying abroad. what do you want to gain from studying abroad?, who would you like to become?, Why do you want to study in Japan? These are the questions that you need to ask yourself and that you will be asked in the interview exam. The last one is participating in activities and having experiences in society as well as in the academy. I was involved in a variety of activities in research and society. When I applied for a scholarship, I could write about my experiences in the application form and show myself off.

(Vietnamese)
Đầu tiên, tôi đã học tiếng Nhật và tiếng Anh nhiều nhất có thể trước khi đến Nhật. Điều thứ hai tôi chuẩn bị là hiểu biết về văn hóa Nhật Bản. Đất nước tôi và Nhật Bản có nền văn hóa rất khác nhau, vì vậy tôi cũng phải tìm hiểu văn hóa Nhật Bản. Thứ 3 là Kế hoạch du học. bạn muốn đạt được gì khi đi du học?, bạn muốn trở thành ai?, Tại sao bạn muốn du học Nhật Bản? Đây là những câu hỏi mà bạn cần tự hỏi mình và bạn sẽ được hỏi trong kỳ thi phỏng vấn. Điều cuối cùng là tham gia các hoạt động và có kinh nghiệm trong xã hội cũng như trong học thuật. Tôi đã tham gia vào nhiều hoạt động trong nghiên cứu và xã hội. Khi tôi nộp đơn xin học bổng, tôi có thể viết về những trải nghiệm của mình trong đơn đăng ký và thể hiện bản thân.

What are you studying/researching in Japan?

(English)
My research is about the Local Japanese language education for foreign technical intern trainees.

(Vietnamese)
Nghiên cứu của tôi là về giáo dục tiếng Nhật tại địa phương cho thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài.

What do you do in your personal time?

(English)
Beside my research activities, I am running a volunteer Japanese language class. That class provides technical intern trainees with support for learning Japanese and exchange activities with Japanese people. My part-time job is as a judicial interpreter, but it is not a job I do every week, but only when there is a criminal case.

(Vietnamese)
Bên cạnh các hoạt động nghiên cứu của tôi, tôi đang điều hành một lớp học tiếng Nhật tình nguyện. Lớp học đó hỗ trợ thực tập sinh kỹ năng học tiếng Nhật và các hoạt động giao lưu với người Nhật. Công việc bán thời gian của tôi là phiên dịch tư pháp, nhưng đó không phải là công việc tôi làm hàng tuần mà chỉ khi có vụ án hình sự.

Please tell us about your challenges in Japan and how you overcame them.

(English)
I think Japanese language skill was the most challenge when I entered graduate school. At that time I had JLPT N1, but I still struggled with writing the research proposals necessary for entering graduate school, as well as solving past questions on the graduate school entrance exam. That was because the Japanese I had learned was different to academic Japanese. Then I spent my time to learn academic Japanese,and also enhanced my thinking about my research by discussing with my professor and other students researching in a diverse range of fields.

(Vietnamese)
Tôi nghĩ kỹ năng tiếng Nhật là thử thách lớn nhất khi tôi vào học cao học. Lúc đó tôi đã có JLPT N1, nhưng tôi vẫn phải vật lộn với việc viết bản kế hoạch nghiên cứu để thi vào trường cao học, cũng như trả lời các câu hỏi trong kỳ thi tuyển sinh cao học. Đó là bởi vì tiếng Nhật mà tôi đã học khác với tiếng Nhật học thuật. Sau đó, tôi dành thời gian để học tiếng Nhật học thuật, đồng thời nâng cao suy nghĩ về nghiên cứu của mình bằng cách thảo luận với giáo sư và các sinh viên khác về nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Any encouraging message and/or advice to those who wish to study in Japan.

(English)
Entering Okayama University has further enhanced my interest in education and helped me grow from my narrow perspective. I think it is a very valuable opportunity for international students to have this kind of learning and warm support from teachers in graduate school. Therefore, I strongly recommend entering the graduate school of Okayama University to everyone who wants to learn more about education and conduct research.

(Vietnamese)
Việc vào Đại học Okayama đã nâng cao hơn nữa mối quan tâm của tôi đối với giáo dục và giúp tôi trưởng thành từ góc nhìn hạn hẹp của mình. Tôi nghĩ rằng đó là một cơ hội rất quý giá cho sinh viên quốc tế để có được trải nghiệm học tập này và sự hỗ trợ nồng nhiệt từ các giáo viên ở trường sau đại học. Vì vậy, đối với những ai muốn tìm hiểu thêm về giáo dục và tiến hành nghiên cứu tôi thực sự khuyên bạn nên vào Đại học Okayama.

BACK