Laguage

Study in Japan Global Network Project in ASEAN

NEWS

There is no notice right now.

NEWS LIST

ໂຄງການສຶກສາຮຽນຕໍ່ໃນປະເທດຍີປຸ່ນ ໂຄງການເຄືອຂ່າຍທົ່ວໂລກ (ອາຊຽນ) ແມ່ນເປັນໂຄງການແນວໃດ?

ມະຫາວິທະຍາໄລໂອະກະຍະມະໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກ MEXT ໃຫ້ເພີ່ມຈໍານວນນັກສຶກສາຕ່າງຊາດຈາກອາຊຽນ ASEAN 1.5 ເທົ່າ ໃນ5 ປີ.

READ MORE